Capitolul I – Dispoziții generale
Art. 01 Asociația „FORONA”, denumită în continuare Asociația, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare și în concordanță cu Statutul Asociației.
Capitolul II - Scopul și obiectivele
Art. 02 Asociația are drept scop promovarea fotografiei de natură și conservarea zonelor naturale prin implicarea membrilor în proiecte ce vizează arta fotografică și protecția mediului.
Art. 03 Pentru atingerea acestui scop, asociația își propune următoarele obiective:
(a)    Realizarea de fotografii de natură de către membri Asociației, care să contribuie la promovarea și conservarea zonelor naturale și a anumitor specii de plante și animale.
(b)    Susținerea activităților științifice și a proiectelor de cercetare sau conservare a naturii, prin implicare directă alături de specialiști în domeniu.
(c)    Promovarea unui cod de conduită etică în rândul fotografilor de natură și promovarea valorilor, atât pe plan artistic cât și documentar sau științific.
(d)    Atragerea a cât mai multor oameni către domeniul fotografiei de natură și implicarea lor în activitățile Asociației.
(e)    Promovarea României ca destinație fotografică, atât în rândul fotografilor autohtoni, dar mai ales în rândul fotografilor străini.
Art. 04 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația își propune următoarele activități:
(a)    Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere sau alte întâlniri care vor avea ca tematică fotografia și natura.
(b)    Organizarea de expoziții de fotografie, individuale sau de grup, și schimburi de expoziții cu alte organizații din țară sau străinătate.
(c)    Organizarea de concursuri de fotografie atât pentru membrii Asociației cât și cu participare publică.
(d)    Organizarea de saloane și festivaluri de artă fotografică, care să aibă ca scop promovarea fotografiei de natură și conservarea mediului.
(e)    Realizarea, editarea și difuzarea de cărți, albume, publicații periodice, pliante, broșuri, DVD-uri și alte materiale informative pe suport fizic sau online.
(f)    Facilitarea unei bune comunicări atât între membrii Asociației, cât și în rândul altor pasionați de fotografie și natură, pentru a împărtăși imagini, experiențe și informații.
(g)    Acordarea de consultanță, consiliere și asistență oricărui membru al Asociației în conformitate cu scopul și competențele acesteia.
(h)    Dezvoltarea de programe și proiecte proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate, sau cu alte organizații și fundații.
(i)    Dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației.
(j)    Pentru atingerea scopului și în concordanță cu obiectivele sale, asociația va putea angaja personal administrativ, respectând legislația muncii.
(k)    Organizarea de alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept.
Capitolul III – Calitatea de membru
Art. 05  Poate fi membru al Asociației, o persoană fizică ce depune o adeziune în care declară că este de acord cu prevederile statutului și ale regulamentului intern și dorește să contribuie la realizarea scopurilor și obiectivelor propuse de Asociație.
Art. 06  Membrii Asociației pot avea calitatea de:
(a)    Membrii fondatori - persoane care au fondat Asociația și au implicit statutul de membri seniori;
(b)    Membrii seniori - persoane cu realizări deosebite în domeniile specificate în scopul Asociației, care întrunesc condițiile de la Art. 20;
(c)    Membrii activi – persoane ce participă la îndeplinirea scopului Asociației și întrunesc condițiile specificate în Art. 16;
(d)    Membrii susținători – persoane ce sprijină activ Asociația, dar încă nu îndeplinesc condițiile specificate în regulamentul intern, pentru a deveni membri activi;
(e)    Membrii aspiranți – persoane ce nu îndeplinesc vârsta minimă pentru a se putea înscrie în Asociație, dar vor să învețe de la ceilalți membri despre fotografie, fără a plăti cotizație, fără drept de vot și fără a se putea implica în activitățile de bază organizate;
(f)    Membrii de onoare - personalități din domeniile specificate în scopul Asociației.
Art. 07 Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:
(a)    Să respecte Statutul, regulamentului intern, hotărârile Consiliului Director al Asociației și să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației.
(b)    Să participe la Adunările Generale și/sau la ședințele Consiliului Director, după caz.
(c)    Să contribuie la creșterea prestigiului Asociației și la popularizarea acțiunilor sale.
(d)    Să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației.
(e)    Să plătească la termen cotizația stabilită de Consiliul Director.
Art. 08 Dobândește calitatea de membru orice cetățean român sau străin care îndeplinește următoarele condiții:
(a)    Are vârsta minimă de 18 ani, cu excepția membrilor aspiranți.
(b)    Să nu fie interzis judecătorește de la exercitarea drepturilor civile.
(c)    Să plătească cotizația anuală ce constituie taxa de înscriere în asociație.
Art. 09 Calitatea de membru încetează în următoarele condiții:
(a)    Excludere decisă de Consiliul Director, pentru nerespectarea Statutului sau a prezentului regulament intern, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociației.
(b)    Neplata nejustificată a cotizației timp de un an.
(c)    La solicitarea persoanei respective.
(d)    Încetarea din viață a membrului sau dizolvarea Asociației.
Art.10 Asociația poate avea în componența sa în afară de membrii fondatori, seniori, activi, susținători, aspiranți și de onoare, și alte categorii de membrii ce vor fi stabilite prin acest regulament intern.
Art. 11  Membrii Asociației nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociația singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terților prin actele sau faptele sale.
Art. 12  Membrii răspund personal de faptele lor față de Asociație în limita Statutului, a prezentului regulament intern și a cadrului legal existent.
Capitolul IV - Membrii susținători
Art. 13 Orice persoană poate deveni membru susținător al Asociației, după îndeplinirea următoarelor condiții:
(a)    Completarea unei cereri de înscriere în Asociație;
(b)    Plata cotizației anuale.
Art. 14 Membrii susținători ai Asociației au următoarele drepturi:
(a)    Să participe la Adunările Generale, să pună în discuție diverse probleme și să ia parte la dezbaterea acestora, atâta timp cât discuțiile vizează bunul mers al Asociației.
(b)    Să semnaleze Asociației problemele care contravin scopului și obiectivelor acesteia, și să ajute la promovarea activităților acesteia.
(c)    Să solicite trecerea la calitatea de membru activ, în conformitate cu cerințele prezentului regulament intern.
(d)    Să depună un portofoliu pe an, pentru a fi primit în rândul membrilor activi.
(e)    Să fie remunerați dacă se implică în proiectele realizate în cadrul Asociației.
(f)    Să participe la concursurile, cursurile, seminariile sau alte evenimente organizate de către Asociație.
(g)    Să se retragă din Asociație.
Art. 15 Decizia admiterii în Asociație a membrilor susținători, este luată de președinte sau vicepreședinți, prin acceptarea cererii de înscriere. Refuzul trebuie argumentat.
Capitolul V - Membrii activi
Art. 16  Orice fotograf, amator sau profesionist, poate deveni membru activ al Asociației, după îndeplinirea următoarelor condiții:
(a)    Completarea unei cereri de înscriere în Asociație, dacă persoana în cauză nu este deja membru susținător, caz în care există deja cererea de înscriere;
(b)    Plata cotizației anuale;
(c)    Constituirea unui portofoliu de 10 imagini ce va fi aprobat de Comisia Artistică a Asociației.
Art. 17 Membrii activi ai Asociației au următoarele drepturi:
(a)    Să participe la Adunările Generale, să pună în discuție diverse probleme și să ia parte la dezbaterea acestora, atâta timp cât discuțiile vizează bunul mers al Asociației.
(b)    Să semnaleze Asociației problemele care contravin scopului și obiectivelor acesteia, și să ajute la promovarea activităților acesteia.
(c)    Să solicite trecerea la calitatea de membru senior, în conformitate cu prevederile regulamentului intern.
(d)    Să facă propuneri privitoare la activitatea Asociației, folosirea fondurilor strânse și activitatea organelor de conducere.
(e)    Să fie remunerați dacă se implică în proiectele realizate în cadrul Asociației.
(f)    Să participe la concursurile, cursurile, seminariile sau alte evenimente organizate de către Asociație.
(g)    Să expună în cadrul expozițiilor Asociației.
(h)    Să își exprime votul, atunci când este cazul.
(i)    Să se retragă din Asociație.
Art. 18 Decizia admiterii în Asociație a membrilor activi, este luată de Comisia Artistică cu majoritate de voturi, prin analizarea portofoliului depus. Refuzul trebuie argumentat și însoțit de un feedback.
Art. 19 În cazul în care o persoană nu este acceptată ca membru activ, aceasta poate decide să rămână membru susținător timp de un an, după care are dreptul să depună un nou portofoliu de imagini.
Capitolul VI - Membrii seniori
Art. 20 Orice fotograf, amator sau profesionist, poate deveni membru senior al Asociației după îndeplinirea următoarelor condiții:
(a)    Completarea unei cereri de înscriere în Asociație, dacă persoana în cauză nu este deja membru susținător sau activ, caz în care există deja cererea de înscriere;
(b)    Plata cotizației anuale;
(c)    Dovada că îndeplinește condițiile de la Art. 23 sub forma unui CV la care se pot adăuga documente care să ateste îndeplinirea cerințelor;
(d)    Susținerea unei prezentări de portofoliu sau a unui proiect personal, în cadrul Adunării Generale sau în cadrul unei întâlniri la care să participe majoritatea membrilor din Consiliul Director;
(e)    Acceptarea membrilor seniori se face o dată pe an, în condițiile prezentate mai sus.
Art. 21 Decizia admiterii în Asociație a membrilor seniori, este luată de Consiliul Director cu majoritate simplă de voturi prin analizarea documentelor depuse și a prezentării susținute. Refuzul trebuie argumentat.
Art. 22  Membrii seniori ai Asociației au următoarele drepturi:
(a)    Să participe la Adunările Generale, să pună în discuție diverse probleme și să ia parte la dezbaterea acestora, atâta timp cât discuțiile vizează bunul mers al Asociației.
(b)    Să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director al Asociației în conformitate cu prezentul regulament intern.
(c)    Să semnaleze Asociației problemele care contravin scopului și obiectivelor acesteia, și să ajute la promovarea activităților acesteia.
(d)    Să facă propuneri privitor la activitatea Asociației, folosirea fondurilor strânse și activitatea organelor de conducere.
(e)    Să fie remunerați dacă se implică în proiectele realizate în cadrul Asociației.
(f)    Să participe la concursurile, cursurile, seminariile sau alte evenimente organizate de către Asociație.
(g)    Să expună în cadrul expozițiilor Asociației.
(h)    Să își prezinte portofoliul și proiectele personale pe site-ul Asociației.
(i)    Să recomande primirea de noi membri activi și să participe la acțiunile desfășurate de Asociație.
(j)    Să își exprime votul, atunci când este cazul.  
(k)    Să se retragă din Asociație.
Art. 23 Documentele ce trebuie întocmite pentru acceptarea ca membru senior, trebuie să cuprindă un CV din care să reiasă experiența fotografică a solicitantului și alte documente care să ateste câte dintre punctele de mai jos sunt îndeplinite:
(a)    Câștigarea de premii la concursuri de fotografie naționale sau internaționale;
(b)    Publicarea de articole și/sau fotografii în reviste sau site-uri de profil;
(c)    Publicarea de cărți, albume sau alte materiale de acest gen;
(d)    Participarea la expoziții de grup sau personale în țară sau străinătate;
(e)    Realizarea de proiecte fotografice importante, sau participarea la acțiuni care să aibă obiective comune cu cele ale Asociației;
(f)    Afișarea unei conduite etice în domeniul fotografiei de natură.
Capitolul VII – Organizare
Art. 24 Asociația funcționează prin următoarele organisme:
(a)    Adunarea Generală;
(b)    Consiliul Director;
(c)    Cenzorul.
Art. 25 Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor Asociației și este considerată validă prin adunarea unei majorități simple din numărul total al membrilor. Întrunirea Adunării Generale se anunță cu minim 15 zile înainte.
Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar de membri, adunarea generală se va desfășura la data și ora stabilite prin anunțul pentru a doua convocare, care poate avea loc în aceeași zi, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenți.
Adunarea Generală poate fi ordinară și se întrunește anual, sau poate fi extraordinară și poate fi convocată de către Consiliul Director, ori de câte ori este nevoie. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate de voturi și sunt valabile și pentru membrii care au votat împotrivă, sau nu au participat la întâlnire.
Art. 26 Atribuțiile Adunării Generale sunt:
(a)    Aprobarea modificării statutului.
(b)    Aprobarea deciziei de dizolvare și lichidare a Asociației.
(c)    Alegerea președintelui și a celor doi vicepreședinți, dintre membrii Consiliului Director.
Art. 27 Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de cenzor. Acesta nu poate fi membru în Consiliul Director. Cenzorul are următoarele atribuții:
(a)    Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației.
(b)    Întocmește rapoarte și le prezintă Consiliului Director și Adunării Generale.
(c)    Poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot.
Capitolul VIII – Consiliul Director
Art. 28 Consiliul Director este format din:
(a)    Președinte;
(b)    Doi vicepreședinți;
(c)    Alți membri desemnați în consiliu, dintre membrii seniori ai Asociației.
Art. 29 Consiliul Director al Asociației este constituit din:
(a)    Dan Dinu – membru fondator senior - președinte, membru Comisia Artistică;
(b)    Zoltán Nagy – membru fondator senior – vicepreședinte;
(c)    Daniel Mîrlea – membru senior – vicepreședinte, membru Comisia Artistică;
(d)    Horia Bogdan – membru fondator senior – membru Comisia Artistică;
(e)    Șerban Șîmbotelecan - membru fondator senior;
(f)    László Potozky – membru senior;
(g)    Mircea Sasu – membru senior.
Art. 30 Atribuțiile Consiliului Director sunt:
(a)    Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației.
(b)    Stabilirea cotizației și a modalității de plată a acesteia.
(c)    Admiterea sau excluderea membrilor pe baza prezentului regulament intern.
(d)    Aprobarea asocierii și colaborării cu alte organisme similare, cu parteneri sau alte entități, în vederea atingerii scopului Asociației.
(e)    Decide înființarea de filiale sau alte structuri teritoriale.
(f)    Propune modificarea Statutului.
(g)    Decide membrii desemnați în Consiliul Director și propune persoane în funcții de conducere.
(h)    Decide modificarea regulamentului intern, prin majoritate simplă de voturi în cadrul Consiliului Director.
(i)    Prezintă Adunării Generale raportul de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anuale, activitățile și proiectele demarate.
(j)    Decide încheierea de acte juridice în numele Asociației.
Art. 31 Întâlnirile Consiliului Director sunt considerate valide, dacă se întrunește majoritatea simplă a membrilor din componență. Întâlnirile pot fi atât fizice, dar și online, votul în cadrul ședințelor putând fi exprimat sub orice formă scrisă (scrisoare, e-mail etc.). La procesul verbal al ședinței, acolo unde au fost votate anumite puncte, se vor anexa și voturile exprimate în scris. Voturile exprimate în scris vor avea și un termen limită pentru a răspunde. Dacă un membru din Consiliu nu răspunde în acest termen, se consideră că s-a abținut iar decizia este luată cu majoritatea celor care au votat.
Art. 32 Ședințele Consiliului Director se pot întruni ori de câte ori este nevoie, iar deciziile se iau cu majoritate simplă de voturi sau în unanimitate, în funcție de situație, după cum este specificat în Art. 33 și Art. 34. Majoritatea simplă ia în calcul abținerile generate de lipsa votului în intervalul de timp specificat conform Art. 31.
Art. 33 Deciziile Consiliului Director care intră în vigoare prin vot cu majoritate simplă, sunt următoarele:
(a)    Acordarea statutului de membru senior;
(b)    Aprobarea modificării regulamentului intern;
(c)    Excluderea membrilor din Consiliul Director;
(d)    Alegerea și excluderea membrilor din Comisia Artistică;
(e)    Stabilirea cotizației;
(f)    Orice alte decizii care nu sunt specificate altfel în acest Regulament Intern.
Art. 34 Deciziile Consiliului Director care intră în vigoare prin unanimitate de voturi, sunt următoarele:
(a)    Acceptarea unui membru în Consiliul Director, dintre membrii seniori;
(b)    Acceptarea membrilor de onoare.
Art. 35 Atribuțiile președintelui sunt următoarele:
(a)    Coordonează activitatea Consiliului Director pe perioada mandatului încredințat.
(b)    Asigură continuitatea și permanența activității Asociației.
(c)    Reprezintă Asociația în întâlnirile oficiale și cu toate ocaziile ce necesită angajarea acesteia prin prezență și semnătură.
(d)    Semnează actele juridice dar și alte acte ce vizează Asociația.
(e)    Urmărește buna gospodărire a fondurilor și mijloacelor din dotare.
Art. 36 Atribuțiile celor doi vicepreședinți sunt următoarele:
(a)    Sprijină președintele și colaborează cu acesta în îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor statutare.
(b)    Supraveghează relațiile cu organismele guvernamentale și organizațiile neguvernamentale, dar și pe cele cu sponsorii sau alți parteneri.
(c)    Preiau din atribuțiile președintelui când acesta nu este disponibil, sau când sunt delegați să o facă.
Art. 37 Mandatul pentru președinte, vicepreședinți și membrii din Comisia Artistică este de 4 ani.
Art. 38 Președintele și vicepreședinții se pot alege doar dintre membrii seniori ai Asociației, acceptați în Consiliul Director. În acest moment membrii cu funcții de conducere se regăsesc în lista de la Art. 29.
Capitolul IX – Comisia Artistică
Art. 39 Comisia Artistică a Asociației, este formată din 3 membri aleși de Consiliul Director cu majoritate de voturi. În acest moment componența acesteia se regăsește în lista de la Art. 29.
Art. 40 Atribuțiile Comisiei Artistice sunt următoarele:
(a)    Verificarea portofoliilor depuse în diverse scopuri;
(b)    Acceptarea membrilor activi în Asociație;
(c)    Ținerea unei evidențe a portofoliilor depuse de membri.
Capitolul X – Cotizația membrilor și alte dispoziții
Art. 41 Orice membru din asociație, cu excepția membrilor de onoare, are obligația de a plăti o cotizație anuală. Aceasta se stabilește de către Consiliul Director, iar sumele strânse se vor folosi pentru a dezvolta Asociația.
Art. 42 Valoarea cotizației actuale, este fixată la suma de 50 lei pe an pentru membrii susținători și 100 lei pe an pentru membrii activi și seniori. Dacă un membru nou plătește prima cotizație în ultimele trei luni ale anului, aceasta este valabilă și pentru anul următor.
Art. 43 Neplata cotizației timp de 60 de zile de la data scadentă, atrage după sine excluderea automată a membrului din Asociație. În cazul în care neplata cotizației este cauzată de anumite motive obiective și poate fi justificată, membrul poate fi derogat de la plată pe o anumită perioadă.
Art. 44 Newsletter-ul Forona constituie comunicarea oficială către membrii Asociației. Dezabonarea de la acest newsletter aduce după sine și lipsa informării asupra unor comunicate importante asupra bunului mers al Asociației sau a posibilității participării la diferite activități. Asociația nu poate fi trasă la răspundere pentru neinformarea membrilor dacă aceștia renunță la newsletter. În această comunicare oficială se folosește adresa de e-mail cu care a fost făcută înscrierea în Asociație. Această adresă de e-mail poate fi schimbată la cerere dacă se solicită acest lucru unui reprezentat din Consiliul Director.
Prezentul regulament intern este la ver. 4.0 și a intrat în vigoare după ce a fost votat de către Consiliul Director al Asociației în întâlnirea din  11 martie 2023 cu unanimitate de voturi. Pentru mai multe informații despre organizarea Asociației puteți consulta și Statutul.
Dolomiți © Daniel Mîrlea
Dolomiți © Daniel Mîrlea
Piciorong © Gabi Rusu
Piciorong © Gabi Rusu
Lofoten © Horia Bogdan
Lofoten © Horia Bogdan
Ferigă © Mircea Sasu
Ferigă © Mircea Sasu
Salamandră © Gabriel Șerban
Salamandră © Gabriel Șerban
Cimpanzeu © Dan Dinu
Cimpanzeu © Dan Dinu
Sus